Oświadczenie w sprawie komunikatu Ministra Gospodarki Morskiej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał w dniu 21 maja 2019 r. oświadczenie skierowane do samorządowców, organizacji i mieszkańców ziemi kłodzkiej, powtarzając tezę ze strony PGW Wody Polskie, jakoby nie zostały wskazane lokalizacje kolejnych zbiorników przeciwpowodziowych na ziemi kłodzkiej.

Stan wiedzy Pana Ministra Marka Gróbarczyka w zakresie „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Rodzaj opracowania: Koncepcja techniczna, przedmiot opracowania: Analiza zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej” jest niekompletny a jego oświadczenie – powtarzające w ogromnej mierze treść komunikatów PGW Wody Polskie z kwietnia i maja – wprowadza w błąd opinię publiczną.

PGW Wody Polskie oraz konsultant techniczny Sweco Polska w dniu 22 marca br. wskazały w prezentacji w Starostwie Powiatowym w Kłodzku dziewięć kolejnych suchych zbiorników rekomendowanych do realizacji i ich lokalizacje. Na dowód slajd Wód Polskich i Sweco z tamtej prezentacji:

Sweco przygotowało koncepcję techniczną tych dziewięciu rekomendowanych oraz kolejnych siedmiu zbiorników nierekomendowanych do realizacji. Koncepcje były konsultowane tylko wśród wąskiego grona specjalistów.

Ujawnienie planów wywołało słuszny sprzeciw społeczeństwa. Pod jego wpływem PGW Wody Polskie zadeklarowały, że ta koncepcja nie zostanie zrealizowana. Na stronie www.forumziemiklodzkiej.org dostępny jest Memoriał z uwagami krytycznymi do koncepcji nowych zbiorników przygotowanych przez Sweco dla PGW Wody Polskie.

Odnosząc się do przygotowanych wariantów i rysunków, Wiceprezes PGW Wody Polskie ds. suszy i powodzi Pan Krzysztof Woś stwierdził 17 maja br. na spotkaniu ze społecznością i organizacjami pozarządowymi w Międzylesiu, że koncepcje będą użyte jako materiał szkoleniowy pokazujący, jak nie należy prowadzić procesu planowania ochrony przeciwpowodziowej.

Przedstawicielka Banku Światowego Pani Berina Uwimbabazi zadeklarowała na tym spotkaniu, odnosząc się do koncepcji technicznej nowych zbiorników retencyjnych: „Żadne nowe suche zbiorniki z pewnością nie będą wybudowane przy finansowaniu Banku Światowego”.

Ze zdziwieniem przyjmujemy więc zaprzeczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Pan Minister wskazuje, że analiza Sweco dorzecza Nysy Kłodzkiej ma przede wszystkim na celu rozpoczęcie projektowania modernizacji istniejącego systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej i przeciwerozyjnej. Jednak w dostępnych opinii publicznej materiałach nie ma o tym słowa, za to są w nich koncepcje techniczne aż 16 suchych zbiorników retencyjnych z rysunkami zapór i mapami kolizji z istniejącą infrastrukturą i budynkami.

Minister odpowiedzialny za instytucję będącą jedynym podmiotem gospodarujący wodami w Polsce w dalszym ciągu zaprzecza oczywistym faktom, co budzi nasze zaniepokojenie. Nie można prowadzić konsultacji społecznych i dialogu, jeśli jedna strona część prawdy przemilcza.

Przyjmujemy do wiadomości deklarację, że rozstrzygnięcia w zakresie sposobu ochrony ziemi kłodzkiej muszą mieć pozytywną decyzję samorządów, poparcie wśród środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i społeczeństwa.

Dalsze analizy i nowa koncepcja powinny być prowadzone w duchu zrównoważonego rozwoju i uwzględniać szybko zmieniające się warunki w środowisku i nowoczesne metody ochrony przeciwpowodziowej.

Popieramy postulat głębszego dialogu – do tego od samego początku wzywamy.

Najbliższa okazja do głębokiej dyskusji będzie miała miejsce na Politechnice Wrocławskiej w poniedziałek 27 maja od godz. 17:30 (Wydział Architektury PWr, ul. Prusa 53/55), gdzie odbędzie się debata naukowa na temat polityki ochrony przeciwpowodziowej i planowanych inwestycji.

Na tę debatę Pana Ministra serdecznie zapraszamy.

Podziękowania

po spotkaniach z PGW Wody Polskie i Bankiem Światowym

Forum Ziemi Kłodzkiej dziękuje wszystkim, którzy angażują się w walkę o ochronę ziemi kłodzkiej, naszego miejsca na ziemi.

Sprzeciw społeczeństwa, głośne NIE wobec kolejnych zbiorników retencyjnych na ziemi kłodzkiej, wybrzmiał z całą mocą 17 maja 2019 r. podczas spotkania z inwestorem PGW Wody Polskie i Bankiem Światowym będącym potencjalnym źródłem finansowania.

Na skutek tego sprzeciwu przedstawiciele misji Banku Światowego, PGW Wody Polskie wraz z Ministrem Edukacji Narodowej oficjalnie zadeklarowali, iż dalsze prace związane z budową kolejnych zbiorników suchych na ziemi kłodzkiej nie będą kontynuowane.

Przedstawicielka Banku Światowego Pani Berina Uwimbabazi (druga od lewej za stołem prezydialnym) zadeklarowała 17.05.2019 r. w Międzylesiu: „Żadne nowe suche zbiorniki z pewnością nie będą wybudowane przy finansowaniu Banku Światowego” (fot. Ewa Grochowska)

Mieszkańcy poświęcili swój czas i energię, kosztem życia zawodowego i rodzinnego, włączając się do akcji informowania mieszkańców o zagrożeniach płynących z tej inwestycji. Na każdym spotkaniu stawiły się setki osób przeciwstawiających się szalonemu pomysłowi budowy nowych polderów zalewowych i wysiedleniu mieszkańców – „Analizie zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej” przygotowanej jako koncepcja techniczna przez firmę Sweco Polska Sp. z o.o.

Jednocząc się ponad wszelkimi podziałami, wspólnie udało nam się zorganizować przeciwko planom, które dotychczas były procedowane bez wiedzy społeczeństwa. Potrafimy wspólnie stanąć w obronie wartości, która nas łączy – ziemi kłodzkiej.

Padły optymistycznie brzmiące obietnice lecz przed nami długa droga. Wdrażanie rujnującej dla powiatu kłodzkiego koncepcji projektowej wykonanej przez firmę Sweco na razie odłożono. Teraz musimy społecznie kontrolować PGW Wody Polskie, by została opracowana alternatywna wersja ochrony przeciwpowodziowej ziemi kłodzkiej – taka, która będzie szeroko konsultowana z każdym mieszkańcem, która uzyska akceptację społeczną i będzie prawdziwym stanowiskiem „no objection” (bez zastrzeżeń) wyrażonym przez społeczeństwo a nie zapisem w raportach Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Musimy mieć na uwadze, że ta inwestycja jest i będzie realizowana bez względu na to, kto jest u władzy.

Pozostańmy w kontakcie. Wszelkie informacje o dalszych etapach prac nad ochroną przeciwpowodziową naszego powiatu będziemy przekazywać do publicznej wiadomości na naszych stronach i profilach społecznościowych.

www.forumziemiklodzkiej.org
www.facebook.com/zerowysiedlen

Nie dla kolejnych suchych zbiorników retencyjnych

Forum Ziemi Kłodzkiej

mieszkańcy, organizacje pozarządowe, naukowcy

Międzylesie, 17 maja 2019 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

W imieniu mieszkańców, organizacji pozarządowych ziemi kłodzkiej i naukowców z nią związanych wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie trwającymi pracami koncepcyjnymi nad suchymi zbiornikami retencyjnymi prowadzonymi przez Wody Polskie.

fot. Jarosław Wrona

Opracowanie przygotowane dla Wód Polskich – będące wg opisu na stronie tytułowej koncepcją techniczną do zamierzenia budowlanego – zawiera m.in. opisy suchych zbiorników przeciwpowodziowych w 16 wytypowanych lokalizacjach, wizualizacje ich zasięgu, modelowanie hydrologiczne oraz wyliczenia kosztów, które zostały oparte na błędnych, zaniżonych i niepełnych danych.

W przypadku realizacji dziewięciu rekomendowanych przez państwowego inwestora doszłoby do wysiedlenia prawie 1.200 osób, zniszczenia kilku wsi i całkowitego wyjałowienia krajobrazu kulturowego i przyrodniczego najpiękniejszych zakątków ziemi kłodzkiej.

Na długich odcinkach dolin rzecznych – w miejscu zabudowy wiejskiej, terenów agrarnych i leśnych, także na obszarach cennych przyrodniczo podległych ochronie prawnej i na obszarach zabytkowych objętych ochroną konserwatorską – mają w bliskiej przyszłości powstać kilkusetmetrowej długości zapory oraz suche niecki zaprojektowane tak, aby mogły być zalewane średnio raz na sto lat.

Inwestor swoje zamierzenie przedstawił tylko w ogólnym zarysie wybranym organizacjom pozarządowym, niektórym urzędnikom i radnym powiatowym. Nie przedstawił go społeczności lokalnej. Dopiero przypadkowe ujawnienie planów w internecie zmusiło inwestora do serii spotkań – takich jak dzisiejsze w Międzylesiu – po tym, jak plany te wywołały słuszne oburzenie społeczne.

Wody Polskie obecnie zapewniają, że w tej chwili nie mają zamiaru budować kolejnych dziewięciu zbiorników retencyjnych. To znacząca zmiana w stosunku do okresu przed przypadkowym ujawnieniem koncepcji – poprzednio Wody Polskie utrzymywały, że “konieczne jest prowadzenie dalszych inwestycji”, co do których prowadzą dyskusje. Jednak pomimo zapewnień, że budowa nie jest obecnie w planach inwestycyjnych, Wody Polskie kontynuują swoje prace projektowe i analizy, które mają zamiar przedstawić do końca tego roku.

Inwestor cieszy się dominującą pozycją wobec nas ze względu na przepisy tzw. specustawy wodnej. W momencie przedstawienia wyników analiz na wszelkie konsultacje i sprzeciwy będzie za późno.

Dlatego pomysłowi budowy kolejnych suchych zbiorników retencyjnych na ziemi kłodzkiej zdecydowanie się sprzeciwiamy już teraz. Wzywamy Wody Polskie do jak najszybszego oficjalnego opublikowania przygotowanych już materiałów i map, aby wszyscy mający podlegać wysiedleniu mogli się z nimi zapoznać i wyrazić swoje zdanie.

Żądamy takiego prowadzenia konsultacji społecznych, które dają możliwość uczestniczenia wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim domagamy się, aby ich stanowisko miało wpływ na przyszłe decyzje PGW Wody Polskie w kwestii budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych na ziemi kłodzkiej.

Domagamy się też prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej w sposób zgodny ze współczesnymi standardami realizowanymi na świecie a nie w oparciu o metody archaiczne i najbardziej szkodliwe. Ochrona ta powinna być prowadzona w oparciu o rzetelne badania przeprowadzone przez interdyscyplinarny zespół naukowców, którzy całościowo postrzegają krajobraz i wartości środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego.

Nie zgadzamy się na żadne rozwiązania skutkujące wysiedleniami i zniszczeniem dorobku rodzin na ziemi kłodzkiej, gdzie dopiero niedawno po katastrofie II wojny światowej i komunizmu z trudem odbudowuje się społeczeństwo obywatelskie.

Z ogromną nieufnością podchodzimy do oświadczeń PGW Wody Polskie z zapewnieniami, że nowe zbiorniki przeciwpowodziowe na ziemi kłodzkiej nie powstaną. Zwracamy uwagę na całkowitą zmianę narracji, jaka nastąpiła w komunikatach z chwilą wybuchu protestów – w świetle komunikatów publikowanych w pierwszym kwartale tego roku. Wtedy Wody Polskie utrzymywały, że planują budowę, opracowują koncepcję i prowadzą konsultacje. Dlatego obecne zapewnienia trudno uznać za wiarygodne.

27 maja br. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej zostanie zorganizowana publiczna debata poświęcona problemowi, który legł u podstaw dzisiejszego spotkania w Międzylesiu – z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, a nie tylko wyselekcjonowanych interesariuszy i beneficjentów planowanej inwestycji.

Dziś przekazujemy PGW Wody Polskie oraz Bankowi Światowemu memoriał w sprawie planowanych na ziemi kłodzkiej inwestycji hydrotechnicznych niszczących środowisko społeczne, przyrodnicze i kulturowe. Memoriał ten dostępny jest na tej stronie internetowej.

Kontakt dla mediów:

Ewa Grochowska
Stowarzyszenie Róża Kłodzka
ewa.grochowska.maszewska@gmail.com
667 510 208

Martin Sobczyk
Zamek Sarny
martin.sobczyk@zameksarny.pl
609 105 905