Kim jesteśmy

Forum Ziemi Kłodzkiej to stowarzyszenie zainicjowane przez grono osób zaangażowanych w prowadzenie akcji informacyjnej i protestu wobec koncepcji budowy przez PGW Wody Polskie kolejnych suchych zbiorników retencyjnych na ziemi kłodzkiej.

Grupa zawiązała się po spotkaniu roboczym z dnia 4 maja 2019 r. w Starym Gierałtowie po tym, jak w przestrzeni publicznej ujawniono koncepcję techniczną budowy tych zbiorników przygotowaną przez firmę Sweco na zlecenie PGW Wody Polskie.

Inicjatorami Forum są:
Viola i Piotr Krajewscy (WRO Art. Center)
Ewa Grochowska-Maszewska i Tadeusz Maszewski (Towarzystwo Górskie Róża Kłodzka)
Zbigniew Tyczyński (Bystrzyckie Towarzystwo Górskie)
dr inż. arch. Artur Kwaśniewski (Zakład Kształtowania Środowiska, Politechnika Wrocławska)
Marta Kwaśniewska (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt)
Martin M. Sobczyk (Fundacja Odbudowy Dworu Sarny)
prof. dr hab. inż. Ryszard Kacprzyk (Katedra Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Politechnika Wrocławska)
Jolanta Piecuch

Cele Forum:

  • dążenie do realizacji alternatywnych wobec dotychczasowej koncepcji Sweco projektów ochrony przeciwpowodziowej ziemi kłodzkiej przy stałym i nieograniczonym udziale mieszkańców, niezależnych doradców, mając na względzie sprzeciw wobec wysiedleniom i niszczeniem zasobów społecznych, przyrodniczych, kulturowych oraz struktury osadniczej obszarów wiejskich powiatu kłodzkiego
  • realizacja projektów w oparciu o właściwe, sprawdzone w Europie i na świecie praktyki ochrony przeciwpowodziowej minimalizujące ingerencję w przyrodę, stosując rozwiązania naturalne minimalizujące lub eliminujące konieczność użycia obcych dla środowiska rozwiązań w postaci np. obiektów hydrotechnicznych
  • inicjowanie, udział, konsultowanie i udostępnianie społeczności lokalnej informacji związanych z projektami inwestycyjnymi, w tym m.in. infrastrukturalnymi, związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną przed kataklizmami, ochroną zabytków i dziedzictwa lokalnego ziemi kłodzkiej i pogranicza kłodzko-czeskiego, przyrody, bioróżnorodności i krajobrazu oraz prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony ww. elementów
  • współpraca mieszkańców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rządowych i uczelni w ww. zakresie niezależna od przekonań politycznych oraz kwestii światopoglądowych