Oświadczenie w sprawie komunikatu Ministra Gospodarki Morskiej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał w dniu 21 maja 2019 r. oświadczenie skierowane do samorządowców, organizacji i mieszkańców ziemi kłodzkiej, powtarzając tezę ze strony PGW Wody Polskie, jakoby nie zostały wskazane lokalizacje kolejnych zbiorników przeciwpowodziowych na ziemi kłodzkiej.

Stan wiedzy Pana Ministra Marka Gróbarczyka w zakresie „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Rodzaj opracowania: Koncepcja techniczna, przedmiot opracowania: Analiza zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej” jest niekompletny a jego oświadczenie – powtarzające w ogromnej mierze treść komunikatów PGW Wody Polskie z kwietnia i maja – wprowadza w błąd opinię publiczną.

PGW Wody Polskie oraz konsultant techniczny Sweco Polska w dniu 22 marca br. wskazały w prezentacji w Starostwie Powiatowym w Kłodzku dziewięć kolejnych suchych zbiorników rekomendowanych do realizacji i ich lokalizacje. Na dowód slajd Wód Polskich i Sweco z tamtej prezentacji:

Sweco przygotowało koncepcję techniczną tych dziewięciu rekomendowanych oraz kolejnych siedmiu zbiorników nierekomendowanych do realizacji. Koncepcje były konsultowane tylko wśród wąskiego grona specjalistów.

Ujawnienie planów wywołało słuszny sprzeciw społeczeństwa. Pod jego wpływem PGW Wody Polskie zadeklarowały, że ta koncepcja nie zostanie zrealizowana. Na stronie www.forumziemiklodzkiej.org dostępny jest Memoriał z uwagami krytycznymi do koncepcji nowych zbiorników przygotowanych przez Sweco dla PGW Wody Polskie.

Odnosząc się do przygotowanych wariantów i rysunków, Wiceprezes PGW Wody Polskie ds. suszy i powodzi Pan Krzysztof Woś stwierdził 17 maja br. na spotkaniu ze społecznością i organizacjami pozarządowymi w Międzylesiu, że koncepcje będą użyte jako materiał szkoleniowy pokazujący, jak nie należy prowadzić procesu planowania ochrony przeciwpowodziowej.

Przedstawicielka Banku Światowego Pani Berina Uwimbabazi zadeklarowała na tym spotkaniu, odnosząc się do koncepcji technicznej nowych zbiorników retencyjnych: „Żadne nowe suche zbiorniki z pewnością nie będą wybudowane przy finansowaniu Banku Światowego”.

Ze zdziwieniem przyjmujemy więc zaprzeczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Pan Minister wskazuje, że analiza Sweco dorzecza Nysy Kłodzkiej ma przede wszystkim na celu rozpoczęcie projektowania modernizacji istniejącego systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej i przeciwerozyjnej. Jednak w dostępnych opinii publicznej materiałach nie ma o tym słowa, za to są w nich koncepcje techniczne aż 16 suchych zbiorników retencyjnych z rysunkami zapór i mapami kolizji z istniejącą infrastrukturą i budynkami.

Minister odpowiedzialny za instytucję będącą jedynym podmiotem gospodarujący wodami w Polsce w dalszym ciągu zaprzecza oczywistym faktom, co budzi nasze zaniepokojenie. Nie można prowadzić konsultacji społecznych i dialogu, jeśli jedna strona część prawdy przemilcza.

Przyjmujemy do wiadomości deklarację, że rozstrzygnięcia w zakresie sposobu ochrony ziemi kłodzkiej muszą mieć pozytywną decyzję samorządów, poparcie wśród środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i społeczeństwa.

Dalsze analizy i nowa koncepcja powinny być prowadzone w duchu zrównoważonego rozwoju i uwzględniać szybko zmieniające się warunki w środowisku i nowoczesne metody ochrony przeciwpowodziowej.

Popieramy postulat głębszego dialogu – do tego od samego początku wzywamy.

Najbliższa okazja do głębokiej dyskusji będzie miała miejsce na Politechnice Wrocławskiej w poniedziałek 27 maja od godz. 17:30 (Wydział Architektury PWr, ul. Prusa 53/55), gdzie odbędzie się debata naukowa na temat polityki ochrony przeciwpowodziowej i planowanych inwestycji.

Na tę debatę Pana Ministra serdecznie zapraszamy.