Nie dla kolejnych suchych zbiorników retencyjnych

Forum Ziemi Kłodzkiej

mieszkańcy, organizacje pozarządowe, naukowcy

Międzylesie, 17 maja 2019 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

W imieniu mieszkańców, organizacji pozarządowych ziemi kłodzkiej i naukowców z nią związanych wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie trwającymi pracami koncepcyjnymi nad suchymi zbiornikami retencyjnymi prowadzonymi przez Wody Polskie.

fot. Jarosław Wrona

Opracowanie przygotowane dla Wód Polskich – będące wg opisu na stronie tytułowej koncepcją techniczną do zamierzenia budowlanego – zawiera m.in. opisy suchych zbiorników przeciwpowodziowych w 16 wytypowanych lokalizacjach, wizualizacje ich zasięgu, modelowanie hydrologiczne oraz wyliczenia kosztów, które zostały oparte na błędnych, zaniżonych i niepełnych danych.

W przypadku realizacji dziewięciu rekomendowanych przez państwowego inwestora doszłoby do wysiedlenia prawie 1.200 osób, zniszczenia kilku wsi i całkowitego wyjałowienia krajobrazu kulturowego i przyrodniczego najpiękniejszych zakątków ziemi kłodzkiej.

Na długich odcinkach dolin rzecznych – w miejscu zabudowy wiejskiej, terenów agrarnych i leśnych, także na obszarach cennych przyrodniczo podległych ochronie prawnej i na obszarach zabytkowych objętych ochroną konserwatorską – mają w bliskiej przyszłości powstać kilkusetmetrowej długości zapory oraz suche niecki zaprojektowane tak, aby mogły być zalewane średnio raz na sto lat.

Inwestor swoje zamierzenie przedstawił tylko w ogólnym zarysie wybranym organizacjom pozarządowym, niektórym urzędnikom i radnym powiatowym. Nie przedstawił go społeczności lokalnej. Dopiero przypadkowe ujawnienie planów w internecie zmusiło inwestora do serii spotkań – takich jak dzisiejsze w Międzylesiu – po tym, jak plany te wywołały słuszne oburzenie społeczne.

Wody Polskie obecnie zapewniają, że w tej chwili nie mają zamiaru budować kolejnych dziewięciu zbiorników retencyjnych. To znacząca zmiana w stosunku do okresu przed przypadkowym ujawnieniem koncepcji – poprzednio Wody Polskie utrzymywały, że “konieczne jest prowadzenie dalszych inwestycji”, co do których prowadzą dyskusje. Jednak pomimo zapewnień, że budowa nie jest obecnie w planach inwestycyjnych, Wody Polskie kontynuują swoje prace projektowe i analizy, które mają zamiar przedstawić do końca tego roku.

Inwestor cieszy się dominującą pozycją wobec nas ze względu na przepisy tzw. specustawy wodnej. W momencie przedstawienia wyników analiz na wszelkie konsultacje i sprzeciwy będzie za późno.

Dlatego pomysłowi budowy kolejnych suchych zbiorników retencyjnych na ziemi kłodzkiej zdecydowanie się sprzeciwiamy już teraz. Wzywamy Wody Polskie do jak najszybszego oficjalnego opublikowania przygotowanych już materiałów i map, aby wszyscy mający podlegać wysiedleniu mogli się z nimi zapoznać i wyrazić swoje zdanie.

Żądamy takiego prowadzenia konsultacji społecznych, które dają możliwość uczestniczenia wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim domagamy się, aby ich stanowisko miało wpływ na przyszłe decyzje PGW Wody Polskie w kwestii budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych na ziemi kłodzkiej.

Domagamy się też prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej w sposób zgodny ze współczesnymi standardami realizowanymi na świecie a nie w oparciu o metody archaiczne i najbardziej szkodliwe. Ochrona ta powinna być prowadzona w oparciu o rzetelne badania przeprowadzone przez interdyscyplinarny zespół naukowców, którzy całościowo postrzegają krajobraz i wartości środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego.

Nie zgadzamy się na żadne rozwiązania skutkujące wysiedleniami i zniszczeniem dorobku rodzin na ziemi kłodzkiej, gdzie dopiero niedawno po katastrofie II wojny światowej i komunizmu z trudem odbudowuje się społeczeństwo obywatelskie.

Z ogromną nieufnością podchodzimy do oświadczeń PGW Wody Polskie z zapewnieniami, że nowe zbiorniki przeciwpowodziowe na ziemi kłodzkiej nie powstaną. Zwracamy uwagę na całkowitą zmianę narracji, jaka nastąpiła w komunikatach z chwilą wybuchu protestów – w świetle komunikatów publikowanych w pierwszym kwartale tego roku. Wtedy Wody Polskie utrzymywały, że planują budowę, opracowują koncepcję i prowadzą konsultacje. Dlatego obecne zapewnienia trudno uznać za wiarygodne.

27 maja br. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej zostanie zorganizowana publiczna debata poświęcona problemowi, który legł u podstaw dzisiejszego spotkania w Międzylesiu – z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, a nie tylko wyselekcjonowanych interesariuszy i beneficjentów planowanej inwestycji.

Dziś przekazujemy PGW Wody Polskie oraz Bankowi Światowemu memoriał w sprawie planowanych na ziemi kłodzkiej inwestycji hydrotechnicznych niszczących środowisko społeczne, przyrodnicze i kulturowe. Memoriał ten dostępny jest na tej stronie internetowej.

Kontakt dla mediów:

Ewa Grochowska
Stowarzyszenie Róża Kłodzka
ewa.grochowska.maszewska@gmail.com
667 510 208

Martin Sobczyk
Zamek Sarny
martin.sobczyk@zameksarny.pl
609 105 905