Nie dla kolejnych suchych zbiorników retencyjnych

Forum Ziemi Kłodzkiej

mieszkańcy, organizacje pozarządowe, naukowcy

Międzylesie, 17 maja 2019 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

W imieniu mieszkańców, organizacji pozarządowych ziemi kłodzkiej i naukowców z nią związanych wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie trwającymi pracami koncepcyjnymi nad suchymi zbiornikami retencyjnymi prowadzonymi przez Wody Polskie.

fot. Jarosław Wrona

Opracowanie przygotowane dla Wód Polskich – będące wg opisu na stronie tytułowej koncepcją techniczną do zamierzenia budowlanego – zawiera m.in. opisy suchych zbiorników przeciwpowodziowych w 16 wytypowanych lokalizacjach, wizualizacje ich zasięgu, modelowanie hydrologiczne oraz wyliczenia kosztów, które zostały oparte na błędnych, zaniżonych i niepełnych danych.

W przypadku realizacji dziewięciu rekomendowanych przez państwowego inwestora doszłoby do wysiedlenia prawie 1.200 osób, zniszczenia kilku wsi i całkowitego wyjałowienia krajobrazu kulturowego i przyrodniczego najpiękniejszych zakątków ziemi kłodzkiej.

Na długich odcinkach dolin rzecznych – w miejscu zabudowy wiejskiej, terenów agrarnych i leśnych, także na obszarach cennych przyrodniczo podległych ochronie prawnej i na obszarach zabytkowych objętych ochroną konserwatorską – mają w bliskiej przyszłości powstać kilkusetmetrowej długości zapory oraz suche niecki zaprojektowane tak, aby mogły być zalewane średnio raz na sto lat.

Inwestor swoje zamierzenie przedstawił tylko w ogólnym zarysie wybranym organizacjom pozarządowym, niektórym urzędnikom i radnym powiatowym. Nie przedstawił go społeczności lokalnej. Dopiero przypadkowe ujawnienie planów w internecie zmusiło inwestora do serii spotkań – takich jak dzisiejsze w Międzylesiu – po tym, jak plany te wywołały słuszne oburzenie społeczne.

Wody Polskie obecnie zapewniają, że w tej chwili nie mają zamiaru budować kolejnych dziewięciu zbiorników retencyjnych. To znacząca zmiana w stosunku do okresu przed przypadkowym ujawnieniem koncepcji – poprzednio Wody Polskie utrzymywały, że “konieczne jest prowadzenie dalszych inwestycji”, co do których prowadzą dyskusje. Jednak pomimo zapewnień, że budowa nie jest obecnie w planach inwestycyjnych, Wody Polskie kontynuują swoje prace projektowe i analizy, które mają zamiar przedstawić do końca tego roku.

Inwestor cieszy się dominującą pozycją wobec nas ze względu na przepisy tzw. specustawy wodnej. W momencie przedstawienia wyników analiz na wszelkie konsultacje i sprzeciwy będzie zdecydowanie za późno.

Dlatego pomysłowi budowy kolejnych suchych zbiorników retencyjnych na ziemi kłodzkiej zdecydowanie się sprzeciwiamy już teraz. Wzywamy Wody Polskie do jak najszybszego oficjalnego opublikowania przygotowanych już materiałów i map, aby wszyscy mający podlegać wysiedleniu mogli się z nimi zapoznać i wyrazić swoje zdanie.

Żądamy takiego prowadzenia konsultacji społecznych, które dają możliwość uczestniczenia wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim domagamy się, aby ich stanowisko miało wpływ na przyszłe decyzje PGW Wody Polskie w kwestii budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych na ziemi kłodzkiej.

Domagamy się też prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej w sposób zgodny ze współczesnymi standardami realizowanymi na świecie a nie w oparciu o metody archaiczne i najbardziej szkodliwe. Ochrona ta powinna być prowadzona w oparciu o rzetelne badania przeprowadzone przez interdyscyplinarny zespół naukowców, którzy całościowo postrzegają krajobraz i wartości środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego.

Nie zgadzamy się na żadne rozwiązania skutkujące wysiedleniami i zniszczeniem dorobku rodzin na ziemi kłodzkiej, gdzie dopiero niedawno po katastrofie II wojny światowej i komunizmu z trudem odbudowuje się społeczeństwo obywatelskie.

Z ogromną nieufnością podchodzimy do oświadczeń PGW Wody Polskie z zapewnieniami, że nowe zbiorniki przeciwpowodziowe na ziemi kłodzkiej nie powstaną. Zwracamy uwagę na całkowitą zmianę narracji, jaka nastąpiła w komunikatach z chwilą wybuchu protestów – w świetle komunikatów publikowanych w pierwszym kwartale tego roku. Wtedy Wody Polskie utrzymywały, że planują budowę, opracowują koncepcję i prowadzą konsultacje. Dlatego obecne zapewnienia trudno uznać za wiarygodne.

27 maja br. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej zostanie zorganizowana publiczna debata poświęcona problemowi, który legł u podstaw dzisiejszego spotkania w Międzylesiu – z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, a nie tylko wyselekcjonowanych interesariuszy i beneficjentów planowanej inwestycji.

Dziś przekazujemy PGW Wody Polskie oraz Bankowi Światowemu memoriał w sprawie planowanych na ziemi kłodzkiej inwestycji hydrotechnicznych niszczących środowisko społeczne, przyrodnicze i kulturowe. Memoriał ten dostępny jest na tej stronie internetowej.

Kontakt dla mediów:

Ewa Grochowska
Stowarzyszenie Róża Kłodzka
ewa.grochowska.maszewska@gmail.com
667 510 208

Martin Sobczyk
Zamek Sarny
martin.sobczyk@zameksarny.pl
609 105 905